Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BOKS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BOKS-R-A 20188.5.2019.100.0000,0058   8.6.2019.6.6.2019.
BOKS-R-A 20179.5.2018.200.0000,0116   9.6.2018.7.6.2018.
BOKS-R-A 201616.5.2017.200.0000,0116  17.12.2017.16.6.2017.15.6.2017.
BOKS-R-A 201521.5.2016.205.8800,0119  20.12.2016.20.6.2016.17.6.2016.
BOKS-R-A 20141.5.2015.300.0000,0174  31.10.2015.30.5.2015.28.5.2015.
BOKS-R-A 20122.5.2014.300.0000,0174  31.10.2014.30.5.2014.28.5.2014.
BOKS-R-A 201130.4.2012.117.6690,0068  30.9.2012.25.5.2012.23.5.2012.
BOKS-R-A 201030.4.2011.510.3990,0295  31.12.2011.27.5.2011.25.5.2011.
BOKS-R-A 20081.5.2009.360.8340,0209  30.9.2009.29.5.2009.27.5.2009.
BOKS-R-A 2007 485.2030,0280  1.7.2008.30.5.2008.28.5.2008.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 63.605.673 66.856.596
Tekuća sredstva 28.401.089 31.419.198
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 63.883 64.379
Aktivna vremenska razgraničenja 201.712 270.669
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 92.006.762 98.275.794
Pasiva
Kapital 55.804.699 55.674.353
Osnovni kapital 17.287.671 17.287.671
Rezerve 2.402.250 2.402.250
Revalorizacione rezerve 15.996.453 16.006.453
Neraspoređeni dobitak 20.118.325 19.977.979
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 12.069.086 15.373.214
Kratkoročne obaveze 24.132.977 27.228.227
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 92.006.762 98.275.794
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 41.624.193 37.743.072
EBITDA 6.977.360 7.481.482
Amortizacija 5.821.976 6.520.400
EBIT 1.155.384 961.082
Rashodi kamata 1.025.038 875.815
Dobitak prije poreza 130.346 85.267
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 130.346 85.267
Prosječan broj zaposlenih 384,00 459,00
Prihod po zaposlenom 108.396,34 82.228,92
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 44.754.081 38.148.462
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 40.892.336 39.548.847
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.861.745 -1.400.385
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 367.372 499.451
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 367.372 499.451
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.080.000 15.320.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.309.613 14.474.513
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -4.229.613 845.487
Ukupni prilivi gotovine 46.201.453 53.967.913
Ukupni odlivi gotovine 46.201.949 54.023.360
Neto priliv (odliv) gotovine -496 -55.447
Gotovina na početku obračunskog perioda 64.379 119.826
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 63.883 64.379

Skraćeni finansijski pokazatelji [BOKS-R-A]

P/S 0,2355
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0055
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 75,1885
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3460
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1756
Tržišna kapitalizacija 9.800.520
Prinos na aktivu (ROA) 0,14%
Prinos na kapital (ROE) 0,23%
Neto marža 0,31%
EBITDA marža 16,76%
Ukupan prihod 43.627.303