Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 402.288 402.288
Tekuća sredstva 319.498 320.458
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 110 110
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 721.786 722.746
Pasiva
Kapital 548.261 559.004
Osnovni kapital 1.185.858 1.185.858
Rezerve 288 288
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 40.788 40.788
Kratkoročne obaveze 132.737 122.954
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 721.786 722.746
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -10.743 -11.001
Amortizacija 0 0
EBIT -10.743 -11.001
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -10.743 -11.001
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -10.743 -11.001
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [BRJE-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0063
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -23,8606
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3208
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4675
Tržišna kapitalizacija 256.334
Prinos na aktivu (ROA) -1,49%
Prinos na kapital (ROE) -1,94%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 0