Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 4.728.716 4.950.132
Tekuća sredstva 1.798.428 1.992.080
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.754 17.733
Kratkoročna razgraničenja 134.883 134.883
Gubitak iznad visine kapitala 1.889.046 1.232.760
Bilansna aktiva 8.416.190 8.174.972
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 3.182.185 3.182.185
Rezerve 318.219 318.219
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 141.152 141.152
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 859.111 859.111
Kratkoročne obaveze 7.557.079 7.315.861
Kratkoročna razgraničenja 115.364 115.364
Bilansna pasiva 8.416.190 8.174.972
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 3.486.299 3.962.391
EBITDA -309.439 14.398
Amortizacija 229.196 229.196
EBIT -538.635 -214.798
Rashodi kamata 117.651 183.632
Dobitak prije poreza -656.286 -398.430
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -656.286 -398.430
Prosječan broj zaposlenih 117,92 127,92
Prihod po zaposlenom 29.564,95 30.975,54
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.432.293 8.934.916
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.446.272 8.918.444
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -13.979 16.472
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.432.293 8.934.916
Ukupni odlivi gotovine 5.446.272 8.918.444
Neto priliv (odliv) gotovine -13.979 16.472
Gotovina na početku obračunskog perioda 17.733 1.261
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.754 17.733

Skraćeni finansijski pokazatelji [BUDU-R-A]

P/S 0,0913
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2062
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,4849
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 318.219
Prinos na aktivu (ROA) -7,91%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -18,82%
EBITDA marža -8,88%
Ukupan prihod 3.818.120