Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 4.559.039 8.641.197
Tekuća sredstva 3.431.737 2.014.268
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.078.814 932.076
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 7.990.776 10.655.465
Pasiva
Kapital 7.750.467 10.408.329
Osnovni kapital 11.104.166 11.104.166
Rezerve 1.430.693 1.430.693
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.764.971 2.764.971
Rezervisanja 214.815 198.903
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 25.494 48.233
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 7.990.776 10.655.465
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -2.604.941 -329.905
Amortizacija 451 390
EBIT -2.605.392 -330.295
Rashodi kamata 46.771 6
Dobitak prije poreza -2.652.163 -330.301
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -2.652.163 -330.301
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 434.683 2.204
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 447.191 598.910
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -12.508 -596.706
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 815.961
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 815.961 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 656.715 370.179
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -656.715 -370.179
Ukupni prilivi gotovine 1.250.644 2.204
Ukupni odlivi gotovine 1.103.906 969.089
Neto priliv (odliv) gotovine 146.738 -966.885
Gotovina na početku obračunskog perioda 932.076 1.898.961
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.078.814 932.076

Skraćeni finansijski pokazatelji [CMEG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2388
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,2561
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6980
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4298
Tržišna kapitalizacija 3.331.250
Prinos na aktivu (ROA) -28,45%
Prinos na kapital (ROE) -29,21%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 167.607