Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 1.195.527 1.235.280
Tekuća sredstva 38.639 43.127
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 9 50
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 802.911 669.167
Bilansna aktiva 2.037.077 1.947.574
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.142.564 1.142.564
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.037.077 1.947.574
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.037.077 1.947.574
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 22.116 177.613
EBITDA -82.793 -157.049
Amortizacija 39.753 38.806
EBIT -122.546 -195.855
Rashodi kamata 11.198 9.543
Dobitak prije poreza -133.744 -205.398
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -133.744 -205.398
Prosječan broj zaposlenih 10,83 16,00
Prihod po zaposlenom 2.042,11 11.100,81
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 28.133 177.934
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 28.174 170.078
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -41 7.856
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.807
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -7.807
Ukupni prilivi gotovine 28.133 177.934
Ukupni odlivi gotovine 28.174 177.885
Neto priliv (odliv) gotovine -41 49
Gotovina na početku obračunskog perioda 50 1
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 9 50

Skraćeni finansijski pokazatelji [DPLS-R-A]

P/S 0,0052
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1171
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0009
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 114
Prinos na aktivu (ROA) -6,71%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -604,74%
EBITDA marža -374,36%
Ukupan prihod 22.197