Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 131.588.380 141.613.287
Tekuća sredstva 15.990.968 13.800.846
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.272.569 950.533
Kratkoročna razgraničenja 414.855 467.057
Bilansna aktiva 147.695.689 155.545.043
Pasiva
Kapital 91.352.355 87.754.793
Osnovni kapital 15.795.899 15.795.899
Rezerve 9.006.386 8.913.743
Revalorizacione rezerve 29.859.808 35.658.049
Neraspoređeni dobitak 36.690.262 27.387.102
Rezervisanja 956.157 984.357
Dugoročne obaveze 9.296.508 17.538.292
Kratkoročne obaveze 27.796.430 31.272.849
Kratkoročna razgraničenja 935.371 965.090
Bilansna pasiva 147.695.689 155.545.043
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 26.976.376 36.688.234
EBITDA 9.422.690 8.625.650
Amortizacija 5.894.893 6.216.572
EBIT 3.527.797 2.409.078
Rashodi kamata 335.372 950.444
Dobitak prije poreza 3.192.425 1.458.634
Porezi iz dobitka -405.137 300.587
Neto dobitak 3.597.562 1.158.047
Prosječan broj zaposlenih 415,00 479,00
Prihod po zaposlenom 65.003,32 76.593,39
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 36.403.283 43.103.450
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 33.510.110 39.358.078
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.893.173 3.745.372
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 25.818 116.876
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.298.181 462.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.272.363 -345.124
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.225.885
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.524.659 3.369.084
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.701.226 -3.369.084
Ukupni prilivi gotovine 41.654.986 43.220.326
Ukupni odlivi gotovine 38.332.950 43.189.162
Neto priliv (odliv) gotovine 3.322.036 31.164
Gotovina na početku obračunskog perioda 950.533 919.369
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.272.569 950.533

Skraćeni finansijski pokazatelji [EDPL-R-A]

P/S 0,3630
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,2278
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,7222
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,7833
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1072
Tržišna kapitalizacija 9.793.457
Prinos na aktivu (ROA) 2,37%
Prinos na kapital (ROE) 4,02%
Neto marža 13,34%
EBITDA marža 34,93%
Ukupan prihod 31.632.083