Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELVA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 17.572.074 17.572.074
Tekuća sredstva 1.944.302 1.950.778
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 133.161 76.200
Aktivna vremenska razgraničenja 21.081 21.081
Gubitak iznad visine kapitala 14.541.833 14.535.039
Poslovna aktiva 34.058.209 34.057.891
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 12.738.345 12.738.345
Rezerve 4.115.465 4.115.465
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 144.848 144.848
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 29.058.146 29.058.146
Kratkoročne obaveze 5.000.063 4.999.745
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 34.058.209 34.057.891
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -6.794 37.820
Amortizacija 0 0
EBIT -6.794 37.820
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -6.794 37.820
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -6.794 37.820
Prosječan broj zaposlenih 3,00 5,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 218.307 152.208
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 161.346 172.523
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 56.961 -20.315
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 218.307 152.208
Ukupni odlivi gotovine 161.346 172.523
Neto priliv (odliv) gotovine 56.961 -20.315
Gotovina na početku obračunskog perioda 76.200 96.515
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 133.161 76.200

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELVA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0005
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -592,4812
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 4.025.317
Prinos na aktivu (ROA) -0,02%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 183.600