Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 17.572.074 17.572.074
Tekuća sredstva 1.697.093 1.944.302
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 238.905 133.161
Kratkoročna razgraničenja 21.081 21.081
Bilansna aktiva 19.269.167 19.516.376
Pasiva
Kapital -14.844.011 -14.541.833
Osnovni kapital 12.738.345 12.738.345
Rezerve 4.115.465 4.115.465
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 144.848 144.848
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 29.058.146 29.058.146
Kratkoročne obaveze 5.055.032 5.000.063
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 19.269.167 19.516.376
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -302.178 -6.794
Amortizacija 0 0
EBIT -302.178 -6.794
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -302.178 -6.794
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -302.178 -6.794
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 222.288 218.307
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 116.544 161.346
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 105.744 56.961
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 222.288 218.307
Ukupni odlivi gotovine 116.544 161.346
Neto priliv (odliv) gotovine 105.744 56.961
Gotovina na početku obračunskog perioda 133.161 76.200
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 238.905 133.161

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELVA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0237
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -13,3210
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -1,1653
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,2712
Tržišna kapitalizacija 4.025.317
Prinos na aktivu (ROA) -1,56%
Prinos na kapital (ROE) 2,06%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 185.670