Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FOPL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.063.479 3.679.047
Tekuća sredstva 599.356 239.745
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja 710 703
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.662.835 3.918.792
Pasiva
Kapital 841.228 3.098.790
Osnovni kapital 5.792.886 5.792.886
Rezerve
Revalorizacione rezerve 118.676 118.676
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 75.109 75.109
Kratkoročne obaveze 746.498 744.893
Pasivna vremenska razgraničenja 495 495
Poslovna pasiva 1.662.835 3.918.792
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -2.257.562 -374.565
Amortizacija 0 0
EBIT -2.257.562 -374.565
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -2.257.562 -374.565
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -2.257.562 -374.565
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.151
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.174
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 -23
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.151
Ukupni odlivi gotovine 5.174
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -23
Gotovina na početku obračunskog perioda 23
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [FOPL-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3897
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,2309
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1452
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6198
Tržišna kapitalizacija 521.360
Prinos na aktivu (ROA) -80,89%
Prinos na kapital (ROE) -114,60%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 18