Fratello trade a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FRTL-R-D

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
FRTL-R-D 201228.6.2013.98.3060,0347   22.7.2013.18.7.2013.
FRTL-R-D 201126.6.2012.  1.693.5561,4863 17.7.2012.13.7.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.508.776 3.716.967
Tekuća sredstva 5.738.570 5.336.138
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 21.716 80.032
Aktivna vremenska razgraničenja 6.986 11.304
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.247.346 9.053.105
Pasiva
Kapital 3.246.615 3.214.763
Osnovni kapital 2.833.016 2.833.016
Rezerve 355.302 283.302
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 58.297 98.445
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.357.715 960.900
Kratkoročne obaveze 4.643.016 4.877.442
Pasivna vremenska razgraničenja 12.368
Poslovna pasiva 9.247.346 9.053.105
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 15.660.195 15.582.176
EBITDA 481.916 540.577
Amortizacija 302.641 348.588
EBIT 179.275 191.989
Rashodi kamata 133.030 162.110
Dobitak prije poreza 46.245 29.879
Porezi iz dobitka 14.393 5.227
Neto dobitak 31.852 24.652
Prosječan broj zaposlenih 76,00 78,00
Prihod po zaposlenom 206.055,20 199.771,49
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 17.004.172 17.309.679
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 16.990.889 16.981.721
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 13.283 327.958
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 75.893 45.118
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -72.893 -45.118
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 12.297.695 12.753.040
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 12.281.969 13.073.266
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 15.726 -320.226
Ukupni prilivi gotovine 29.304.867 30.062.719
Ukupni odlivi gotovine 29.348.751 30.100.105
Neto priliv (odliv) gotovine -43.884 -37.386
Gotovina na početku obračunskog perioda 80.032 113.403
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 7.209 7.683
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 21.641 3.668
Gotovina na kraju obračunskog perioda 21.716 80.032

Skraćeni finansijski pokazatelji [FRTL-R-D]

P/S 0,1049
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0112
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 51,5870
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1460
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5061
Tržišna kapitalizacija 1.643.149
Prinos na aktivu (ROA) 0,35%
Prinos na kapital (ROE) 0,99%
Neto marža 0,20%
EBITDA marža 3,08%
Ukupan prihod 15.830.081