Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FRTL-R-D

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
FRTL-R-D 202030.6.2021.42.4950,0150  30.9.2021.22.7.2021.23.7.2021.
FRTL-R-D 201929.6.2020.49.1130,0175  30.9.2020.20.7.2020.17.7.2020.
FRTL-R-D 201228.6.2013.98.3060,0347   22.7.2013.18.7.2013.
FRTL-R-D 201126.6.2012.  1.693.5561,4863 17.7.2012.13.7.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 3.640.645 3.637.659
Tekuća sredstva 6.247.237 5.437.052
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 228.552 26.133
Aktivna vremenska razgraničenja 6.817 17.563
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.887.882 9.074.711
Pasiva
Kapital 3.727.884 3.288.914
Osnovni kapital 2.833.016 2.833.016
Rezerve 283.302 283.302
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 611.566 172.596
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 581.070 789.083
Kratkoročne obaveze 5.578.928 4.996.714
Pasivna vremenska razgraničenja 2.400
Poslovna pasiva 9.887.882 9.074.711
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 18.111.615 12.772.054
EBITDA 943.852 428.504
Amortizacija 304.222 290.461
EBIT 639.630 138.043
Rashodi kamata 104.262 125.291
Dobitak prije poreza 535.368 12.752
Porezi iz dobitka 53.903 5.462
Neto dobitak 481.465 7.290
Prosječan broj zaposlenih 77,00 75,00
Prihod po zaposlenom 235.215,78 170.294,05
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.401.842 15.061.021
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.194.606 14.912.633
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.207.236 148.388
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 62.034 14.465
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 335.629 93.322
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -273.595 -78.857
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 14.395.363 13.544.086
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 15.118.393 13.605.636
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -723.030 -61.550
Ukupni prilivi gotovine 33.859.239 28.619.572
Ukupni odlivi gotovine 33.648.628 28.611.591
Neto priliv (odliv) gotovine 210.611 7.981
Gotovina na početku obračunskog perioda 26.133 26.318
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 4.076
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 8.192 12.242
Gotovina na kraju obračunskog perioda 228.552 26.133

Skraćeni finansijski pokazatelji [FRTL-R-D]

P/S 0,0907
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1699
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 3,4128
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3159
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4408
Tržišna kapitalizacija 1.643.149
Prinos na aktivu (ROA) 5,08%
Prinos na kapital (ROE) 13,72%
Neto marža 2,66%
EBITDA marža 5,21%
Ukupan prihod 18.265.724