Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GEOF-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 172.842 157.106
Tekuća sredstva 583.720 523.953
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 72.954 35.854
Aktivna vremenska razgraničenja 28.582 28.582
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 756.562 681.059
Pasiva
Kapital 573.511 571.056
Osnovni kapital 515.995 515.995
Rezerve 7.960 7.569
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 49.556 47.492
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 22.157
Kratkoročne obaveze 160.894 110.003
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 756.562 681.059
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 592.908 563.267
EBITDA 21.747 21.690
Amortizacija 18.482 18.215
EBIT 3.265 3.475
Rashodi kamata 534 467
Dobitak prije poreza 2.731 3.008
Porezi iz dobitka 273 301
Neto dobitak 2.458 2.707
Prosječan broj zaposlenih 10,00 12,00
Prihod po zaposlenom 59.290,80 46.938,92
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 760.761 713.346
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 723.661 717.294
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 37.100 -3.948
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 760.761 713.346
Ukupni odlivi gotovine 723.661 717.294
Neto priliv (odliv) gotovine 37.100 -3.948
Gotovina na početku obračunskog perioda 35.854 39.802
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 72.954 35.854

Skraćeni finansijski pokazatelji [GEOF-R-A]

P/S 0,2541
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0048
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 61,2980
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1115
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2627
Tržišna kapitalizacija 150.671
Prinos na aktivu (ROA) 0,34%
Prinos na kapital (ROE) 0,43%
Neto marža 0,41%
EBITDA marža 3,67%
Ukupan prihod 623.913