Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
GLST-R-A 20166.9.2021.550.0000,2904   27.9.2021.24.9.2021.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 3.230.279 2.901.364
Tekuća sredstva 8.159.321 7.275.092
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.477.089 2.958.796
Kratkoročna razgraničenja 72.634 72.269
Bilansna aktiva 11.389.600 10.176.456
Pasiva
Kapital 7.342.933 6.474.445
Osnovni kapital 1.893.618 1.893.618
Rezerve 1.403.728 1.357.462
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 4.045.587 3.223.365
Rezervisanja 45.133 73.343
Dugoročne obaveze 558.207 558.207
Kratkoročne obaveze 3.443.327 3.070.461
Kratkoročna razgraničenja 7.981 11.303
Bilansna pasiva 11.389.600 10.176.456
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 28.622.580 28.477.946
EBITDA 1.134.099 1.092.108
Amortizacija 167.769 166.759
EBIT 966.330 925.349
Rashodi kamata 1.002 49
Dobitak prije poreza 965.328 925.300
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 965.328 925.300
Prosječan broj zaposlenih 202,00 220,00
Prihod po zaposlenom 141.695,94 129.445,21
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 44.126.375 42.061.047
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 43.126.944 41.256.903
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 999.431 804.144
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 15.510 8.380
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 496.648 67.253
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -481.138 -58.873
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 44.141.885 42.069.427
Ukupni odlivi gotovine 43.623.592 41.324.156
Neto priliv (odliv) gotovine 518.293 745.271
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.958.796 2.213.525
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.477.089 2.958.796

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [GLST-R-A]

P/S 0,0939
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,5098
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,7855
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,8777
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3662
Tržišna kapitalizacija 2.688.938
Prinos na aktivu (ROA) 8,95%
Prinos na kapital (ROE) 13,97%
Neto marža 3,37%
EBITDA marža 3,96%
Ukupan prihod 29.094.288
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.