Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2015 2014
Aktiva
Stalna sredstva 1.756.663 1.811.338
Tekuća sredstva 4.129.552 4.101.037
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 21 21
Kratkoročna razgraničenja 224.128 224.127
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 5.886.215 5.912.375
Pasiva
Kapital 1.116.886 1.137.121
Osnovni kapital 1.584.361 1.584.361
Rezerve
Revalorizacione rezerve 28.698 28.698
Neraspoređeni dobitak 1.662 1.662
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.769.329 4.775.254
Kratkoročna razgraničenja 1.822.000 1.896.000
Bilansna pasiva 5.886.215 5.912.375
Skraćeni bilans uspjeha 2015 2014
Prihod od prodaje 64.669 234.080
EBITDA 34.440 166.183
Amortizacija 54.675 38.246
EBIT -20.235 127.937
Rashodi kamata 0 127.346
Dobitak prije poreza -20.235 591
Porezi iz dobitka 0 59
Neto dobitak -20.235 532
Prosječan broj zaposlenih 13,00 15,00
Prihod po zaposlenom 4.974,54 15.605,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2015 2014
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.235 2.055.728
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.235 1.050.503
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 1.005.225
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.006.593
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -1.006.593
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 18.235 2.055.728
Ukupni odlivi gotovine 18.235 2.057.096
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -1.368
Gotovina na početku obračunskog perioda 21 1.389
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 21 21

Skraćeni finansijski pokazatelji [GRFK-R-A]

P/S 16,1697
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0128
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -51,6767
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7049
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9362
Tržišna kapitalizacija 1.045.678
Prinos na aktivu (ROA) -0,34%
Prinos na kapital (ROE) -1,80%
Neto marža -31,29%
EBITDA marža 53,26%
Ukupan prihod 206.789