Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GSBT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.096.426 1.117.237
Tekuća sredstva 2.882.222 2.661.966
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 192 306
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.596.134 1.411.720
Poslovna aktiva 5.574.782 5.190.923
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.579.629 1.579.629
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 5.574.782 5.190.923
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 5.574.782 5.190.923
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 579.679 663.529
EBITDA -160.821 -49.192
Amortizacija 20.811 20.814
EBIT -181.632 -70.006
Rashodi kamata 2.442 9.858
Dobitak prije poreza -184.074 -79.864
Porezi iz dobitka 341 3.604
Neto dobitak -184.415 -83.468
Prosječan broj zaposlenih 6,00 11,00
Prihod po zaposlenom 96.613,17 60.320,82
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 334.398 337.317
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 334.512 337.320
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -114 -3
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 334.398 337.317
Ukupni odlivi gotovine 334.512 337.320
Neto priliv (odliv) gotovine -114 -3
Gotovina na početku obračunskog perioda 306 309
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 192 306

Skraćeni finansijski pokazatelji [GSBT-R-A]

P/S 0,0270
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1180
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0848
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 15.634
Prinos na aktivu (ROA) -3,43%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -31,81%
EBITDA marža -27,74%
Ukupan prihod 449.019