Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 41.697 72.240
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.004 8.102
Kratkoročna razgraničenja 5.179 5.179
Gubitak iznad visine kapitala 316.168 312.541
Bilansna aktiva 357.865 384.781
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.302.956 1.302.956
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 357.865 384.781
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 357.865 384.781
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -3.627 -3.724
Amortizacija 0 0
EBIT -3.627 -3.724
Rashodi kamata 0 313
Dobitak prije poreza -3.627 -4.037
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -3.627 -4.037
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 31.211 9.016
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 33.309 26.105
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.098 -17.089
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 31.211 9.016
Ukupni odlivi gotovine 33.309 26.105
Neto priliv (odliv) gotovine -2.098 -17.089
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.102 25.191
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.004 8.102