Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HDRT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 1.561.406 1.561.406
Tekuća sredstva 557.461 557.461
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 382 382
Aktivna vremenska razgraničenja 10.739 10.739
Gubitak iznad visine kapitala 2.067.426 2.028.934
Poslovna aktiva 4.186.293 4.147.801
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 2.220.149 2.220.149
Rezerve
Revalorizacione rezerve 213.600 213.600
Neraspoređeni dobitak 17.090 17.090
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 767.651 767.651
Kratkoročne obaveze 3.418.642 3.380.150
Pasivna vremenska razgraničenja 9.656 9.656
Poslovna pasiva 4.186.293 4.147.801
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -38.492 -37.481
Amortizacija 0 0
EBIT -38.492 -37.481
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -38.492 -37.481
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -38.492 -37.481
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 -1
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine 1
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -1
Gotovina na početku obračunskog perioda 382 383
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 382 382

Skraćeni finansijski pokazatelji [HDRT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0173
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -28,8391
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 1.110.075
Prinos na aktivu (ROA) -0,92%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod