Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HELV-R-A 202123.10.2023.28.704.5490,2804  21.11.2023.14.11.2023.13.11.2023.
HELV-R-A 20154.11.2016.463.5300,0045  1.12.2016.25.11.2016.24.11.2016.
HELV-R-A 201326.9.2014.975.2140,0095  1.11.2014.26.10.2014.22.10.2014.
HELV-R-A 201026.8.2011.3.364.6500,0329  1.10.2011.26.9.2011.22.9.2011.
HELV-R-A 200916.7.2010.2.722.4040,0266  1.9.2010.9.8.2010.5.8.2010.
HELV-R-A 2005 53.7940,0018  1.2.2007.22.12.2006.20.12.2006.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 241.369.102 244.939.497
Tekuća sredstva 47.823.839 38.692.877
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 870.336 629.403
Kratkoročna razgraničenja 813 9.954
Bilansna aktiva 289.291.843 283.730.007
Pasiva
Kapital 238.298.924 259.884.268
Osnovni kapital 102.354.487 102.354.487
Rezerve 53.508.915 53.632.853
Revalorizacione rezerve 66.411.194 68.152.018
Neraspoređeni dobitak 16.024.328 35.744.910
Rezervisanja 460.536 423.608
Dugoročne obaveze 7.393.658 10.033.326
Kratkoročne obaveze 34.663.026 5.361.243
Kratkoročna razgraničenja 169.666 93.491
Bilansna pasiva 289.291.843 283.730.007
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 25.387.393 22.044.359
EBITDA 14.469.578 12.465.723
Amortizacija 6.044.115 6.022.345
EBIT 8.425.463 6.443.378
Rashodi kamata 508.600 550.475
Dobitak prije poreza 7.916.863 5.892.903
Porezi iz dobitka 446.869 449.180
Neto dobitak 7.469.994 5.443.723
Prosječan broj zaposlenih 156,00 158,00
Prihod po zaposlenom 162.739,70 139.521,26
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 22.620.048 18.166.595
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.114.762 15.723.708
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 4.505.286 2.442.887
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 28.098
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.409.664 555.463
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.381.566 -555.463
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.882.787 1.879.259
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.882.787 -1.879.259
Ukupni prilivi gotovine 22.648.146 18.166.595
Ukupni odlivi gotovine 22.407.213 18.158.430
Neto priliv (odliv) gotovine 240.933 8.165
Gotovina na početku obračunskog perioda 629.403 621.238
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 870.336 629.403

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [HELV-R-A]

P/S 1,5562
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0730
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,2890
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3282
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1658
Tržišna kapitalizacija 39.508.832
Prinos na aktivu (ROA) 2,61%
Prinos na kapital (ROE) 3,00%
Neto marža 29,42%
EBITDA marža 57,00%
Ukupan prihod 27.050.384
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.