Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HELV-R-A 20154.11.2016.463.5300,0045  1.12.2016.25.11.2016.24.11.2016.
HELV-R-A 201326.9.2014.975.2140,0095  1.11.2014.26.10.2014.22.10.2014.
HELV-R-A 201026.8.2011.3.364.6500,0329  1.10.2011.26.9.2011.22.9.2011.
HELV-R-A 200916.7.2010.2.722.4040,0266  1.9.2010.9.8.2010.5.8.2010.
HELV-R-A 2005 53.7940,0018  1.2.2007.22.12.2006.20.12.2006.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 244.939.497 250.118.035
Tekuća sredstva 38.692.877 29.747.827
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 629.403 621.238
Kratkoročna razgraničenja 9.954 20.149
Bilansna aktiva 283.730.007 279.961.625
Pasiva
Kapital 259.884.268 254.440.545
Osnovni kapital 102.354.487 102.354.487
Rezerve 53.632.853 53.327.773
Revalorizacione rezerve 68.152.018 69.748.656
Neraspoređeni dobitak 35.744.910 29.009.629
Rezervisanja 423.608 224.638
Dugoročne obaveze 10.033.326 12.696.292
Kratkoročne obaveze 5.361.243 5.023.638
Kratkoročna razgraničenja 93.491 98.689
Bilansna pasiva 283.730.007 279.961.625
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 22.044.359 19.245.956
EBITDA 12.465.723 9.459.060
Amortizacija 6.022.345 6.014.568
EBIT 6.443.378 3.444.492
Rashodi kamata 550.475 757.016
Dobitak prije poreza 5.892.903 2.687.476
Porezi iz dobitka 449.180 363.149
Neto dobitak 5.443.723 2.324.327
Prosječan broj zaposlenih 158,00 153,00
Prihod po zaposlenom 139.521,26 125.790,56
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.166.595 17.968.102
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.723.708 15.434.284
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.442.887 2.533.818
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 555.463 278.168
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -555.463 -278.168
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.879.259 1.848.837
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.879.259 -1.848.837
Ukupni prilivi gotovine 18.166.595 17.968.102
Ukupni odlivi gotovine 18.158.430 17.561.289
Neto priliv (odliv) gotovine 8.165 406.813
Gotovina na početku obračunskog perioda 621.238 214.425
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 629.403 621.238

Skraćeni finansijski pokazatelji [HELV-R-A]

P/S 1,0261
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0532
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,1553
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,5391
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0870
Tržišna kapitalizacija 22.620.342
Prinos na aktivu (ROA) 1,93%
Prinos na kapital (ROE) 2,12%
Neto marža 24,69%
EBITDA marža 56,55%
Ukupan prihod 23.158.786