Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HPKD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 19.054.596 19.043.443
Tekuća sredstva 704.804 640.454
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.429 26.848
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 19.759.400 19.683.897
Pasiva
Kapital 3.853.747 3.808.555
Osnovni kapital
Rezerve 4.001.324 3.783.964
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 24.591 24.591
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 15.905.653 15.875.342
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 19.759.400 19.683.897
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 332.046 296.144
EBITDA -170.380 24.593
Amortizacija 0 0
EBIT -170.380 24.593
Rashodi kamata 1.788 2
Dobitak prije poreza -172.168 24.591
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -172.168 24.591
Prosječan broj zaposlenih 23,00 34,00
Prihod po zaposlenom 14.436,78 8.710,12
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 578.946 309.958
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 602.365 283.110
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -23.419 26.848
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 578.946 309.958
Ukupni odlivi gotovine 602.365 283.110
Neto priliv (odliv) gotovine -23.419 26.848
Gotovina na početku obračunskog perioda 26.848
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.429 26.848

Skraćeni finansijski pokazatelji [HPKD-R-A]

P/S 19,1932
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0063
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -37,0163
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1403
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,6537
Tržišna kapitalizacija 6.373.022
Prinos na aktivu (ROA) -0,87%
Prinos na kapital (ROE) -4,49%
Neto marža -51,85%
EBITDA marža -51,31%
Ukupan prihod 466.752