Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2008 2007
Aktiva
Stalna sredstva 372.827 372.827
Tekuća sredstva 51.320 55.261
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.259 1.315
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 424.147 428.088
Pasiva
Kapital 341.925 341.839
Osnovni kapital 454.697 454.697
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 525 439
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 82.222 86.249
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 424.147 428.088
Skraćeni bilans uspjeha 2008 2007
Prihod od prodaje 7.279 40.642
EBITDA 86 439
Amortizacija 0 0
EBIT 86 439
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 86 439
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 86 439
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 7.279,00 40.642,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2008 2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [INKS-R-A]

P/S 3,4183
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0002
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 289,3200
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8245
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0728
Tržišna kapitalizacija 24.882
Prinos na aktivu (ROA) 0,02%
Prinos na kapital (ROE) 0,03%
Neto marža 1,18%
EBITDA marža 1,18%
Ukupan prihod 8.579