Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IPBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
IPBL-R-A 202021.6.2021.500.0000,0046  20.8.2021.10.8.2021.9.8.2021.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 109.435.013 109.228.410
Tekuća sredstva 456.500 1.139.151
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 157.922 764.146
Aktivna vremenska razgraničenja 16.379 9.893
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 109.891.513 110.367.561
Pasiva
Kapital 109.426.202 109.901.606
Osnovni kapital 108.393.599 108.393.599
Rezerve 71.530 70.300
Revalorizacione rezerve 175.195 175.195
Neraspoređeni dobitak 785.878 1.262.512
Rezervisanja 192.703 277.200
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 272.608 188.755
Pasivna vremenska razgraničenja 13.408 7.864
Poslovna pasiva 109.891.513 110.367.561
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 2.154.781 2.550.767
EBITDA 83.245 239.050
Amortizacija 58.649 47.955
EBIT 24.596 191.095
Rashodi kamata 0 1
Dobitak prije poreza 24.596 191.094
Porezi iz dobitka 0 15.554
Neto dobitak 24.596 175.540
Prosječan broj zaposlenih 75,00 74,00
Prihod po zaposlenom 28.730,41 34.469,82
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.612.255 2.912.864
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.647.760 2.826.384
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -35.505 86.480
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 11.686 10.261
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 89.242 74.112
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -77.556 -63.851
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 493.163
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -493.163 0
Ukupni prilivi gotovine 2.623.941 2.923.125
Ukupni odlivi gotovine 3.230.165 2.900.496
Neto priliv (odliv) gotovine -606.224 22.629
Gotovina na početku obračunskog perioda 764.146 741.517
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 157.922 764.146

Skraćeni finansijski pokazatelji [IPBL-R-A]

P/S 5,0304
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0002
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 440,6960
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0095
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0991
Tržišna kapitalizacija 10.839.360
Prinos na aktivu (ROA) 0,02%
Prinos na kapital (ROE) 0,02%
Neto marža 1,14%
EBITDA marža 3,86%
Ukupan prihod 4.076.986