Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
JFMD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 1.949.255 2.011.502
Tekuća sredstva 23.753 112.156
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 292 279
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 3.980.006 3.603.775
Poslovna aktiva 5.953.014 5.727.433
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 4.927.184 4.927.184
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.589.042 1.595.282
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.363.972 4.132.151
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 5.953.014 5.727.433
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -26.775 -13.519
Amortizacija 62.247 100.347
EBIT -89.022 -113.866
Rashodi kamata 293.434 62.061
Dobitak prije poreza -382.456 -175.927
Porezi iz dobitka -6.225 -9.726
Neto dobitak -376.231 -166.201
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 150 146
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 137 144
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 13 2
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 150 146
Ukupni odlivi gotovine 137 144
Neto priliv (odliv) gotovine 13 2
Gotovina na početku obračunskog perioda 279 277
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 292 279

Skraćeni finansijski pokazatelji [JFMD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0764
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,1431
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 1.182.524
Prinos na aktivu (ROA) -6,44%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 30.360