Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2007 2006
Aktiva
Stalna sredstva 340.989 348.874
Tekuća sredstva 623.043 188.704
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 26.932 491
Kratkoročna razgraničenja 26.803
Gubitak iznad visine kapitala 116.810 141.387
Bilansna aktiva 1.107.645 678.965
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 976.816 976.816
Rezerve
Revalorizacione rezerve 694.886 694.885
Neraspoređeni dobitak 43.642 19.065
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.107.645 678.965
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.107.645 678.965
Skraćeni bilans uspjeha 2007 2006
Prihod od prodaje 940.868 34.128
EBITDA 63.880 49.074
Amortizacija 30.856 43.379
EBIT 33.024 5.695
Rashodi kamata 5.717 813
Dobitak prije poreza 27.307 4.882
Porezi iz dobitka 2.731 488
Neto dobitak 24.576 4.394
Prosječan broj zaposlenih 11,00 11,00
Prihod po zaposlenom 85.533,45 3.102,55
Skraćeni bilans novčanih tokova 2007 2006
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.214.987 100.476
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.167.136 105.590
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 47.851 -5.114
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 22.970
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -22.970 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.560
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.560 0
Ukupni prilivi gotovine 1.216.547 100.476
Ukupni odlivi gotovine 1.190.106 105.590
Neto priliv (odliv) gotovine 26.441 -5.114
Gotovina na početku obračunskog perioda 491 5.605
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 26.932 491

Skraćeni finansijski pokazatelji [KIPM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0261
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 2,75%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža 2,61%
EBITDA marža 6,79%
Ukupan prihod 1.189.562