Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 2.002.317 2.180.055
Tekuća sredstva 437.382 513.570
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 254 1.057
Kratkoročna razgraničenja 13.712 10.924
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 2.439.699 2.693.625
Pasiva
Kapital 1.380.976 1.725.271
Osnovni kapital 2.004.935 2.004.935
Rezerve 313.121 313.121
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 156.073 196.154
Kratkoročne obaveze 902.650 772.200
Kratkoročna razgraničenja 384 1.399
Bilansna pasiva 2.439.699 2.693.625
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 208.115 376.360
EBITDA -189.658 -381.021
Amortizacija 138.001 149.018
EBIT -327.659 -530.039
Rashodi kamata 16.636 62.747
Dobitak prije poreza -344.295 -592.786
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -344.295 -592.786
Prosječan broj zaposlenih 4,00 14,00
Prihod po zaposlenom 52.028,75 26.882,86
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 285.365 448.903
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 286.168 500.558
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -803 -51.655
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 49.632
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 49.632
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 285.365 498.535
Ukupni odlivi gotovine 286.168 500.558
Neto priliv (odliv) gotovine -803 -2.023
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.057 3.080
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 254 1.057

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMAG-R-A]

P/S 0,8670
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1717
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,5241
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6888
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1307
Tržišna kapitalizacija 180.444
Prinos na aktivu (ROA) -13,41%
Prinos na kapital (ROE) -22,17%
Neto marža -165,43%
EBITDA marža -91,13%
Ukupan prihod 211.432