Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 8.384.567 7.697.197
Tekuća sredstva 1.596.156 1.766.004
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 658.112 723.546
Kratkoročna razgraničenja 11.527 6.755
Bilansna aktiva 9.980.723 9.463.201
Pasiva
Kapital 8.801.483 8.767.740
Osnovni kapital 3.748.014 3.748.014
Rezerve 195.443 182.694
Revalorizacione rezerve 4.067.135 4.134.143
Neraspoređeni dobitak 790.891 702.889
Rezervisanja 49.805 39.180
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.129.435 656.281
Kratkoročna razgraničenja 114.936 114.090
Bilansna pasiva 9.980.723 9.463.201
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 4.671.449 4.555.893
EBITDA 319.411 500.520
Amortizacija 285.665 309.444
EBIT 33.746 191.076
Rashodi kamata 3 342
Dobitak prije poreza 33.743 190.734
Porezi iz dobitka 0 25.210
Neto dobitak 33.743 165.524
Prosječan broj zaposlenih 188,00 179,00
Prihod po zaposlenom 24.848,13 25.451,92
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.492.808 6.280.354
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.558.242 6.175.656
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -65.434 104.698
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 6.492.808 6.280.354
Ukupni odlivi gotovine 6.558.242 6.175.656
Neto priliv (odliv) gotovine -65.434 104.698
Gotovina na početku obračunskog perioda 723.546 618.848
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 658.112 723.546

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMBJ-R-A]

P/S 0,8023
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0090
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 111,0753
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3483
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4258
Tržišna kapitalizacija 3.748.014
Prinos na aktivu (ROA) 0,35%
Prinos na kapital (ROE) 0,38%
Neto marža 0,72%
EBITDA marža 6,84%
Ukupan prihod 6.006.864