Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
KOMO-R-A 201527.6.2016.219.5010,1350  31.12.2016.18.7.2016.15.7.2016.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 2.588.327 2.291.715
Tekuća sredstva 1.920.250 1.559.549
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 857.125 716.404
Kratkoročna razgraničenja 19.658 19.658
Bilansna aktiva 4.508.577 3.851.264
Pasiva
Kapital 3.474.459 2.928.429
Osnovni kapital 1.626.421 1.626.421
Rezerve 516.829 516.828
Revalorizacione rezerve 892.228 892.228
Neraspoređeni dobitak 1.535.205 989.176
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.034.118 922.835
Kratkoročna razgraničenja 23.000 23.000
Bilansna pasiva 4.508.577 3.851.264
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 5.011.078 3.329.399
EBITDA 784.483 -189.773
Amortizacija 236.741 254.702
EBIT 547.742 -444.475
Rashodi kamata 1.713 15.674
Dobitak prije poreza 546.029 -460.149
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 546.029 -460.149
Prosječan broj zaposlenih 30.767,00 305,00
Prihod po zaposlenom 162,87 10.916,06
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.146.580 3.848.745
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.776.510 3.879.766
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 370.070 -31.021
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 4.095
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 232.456
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -228.361 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 250.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 122.300
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 127.700
Ukupni prilivi gotovine 5.150.675 4.098.745
Ukupni odlivi gotovine 5.008.966 4.002.066
Neto priliv (odliv) gotovine 141.709 96.679
Gotovina na početku obračunskog perioda 716.404 619.725
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 988
Gotovina na kraju obračunskog perioda 857.125 716.404

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMO-R-A]

P/S 0,0474
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,3357
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,4349
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,1363
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0683
Tržišna kapitalizacija 237.457
Prinos na aktivu (ROA) 13,06%
Prinos na kapital (ROE) 17,06%
Neto marža 10,90%
EBITDA marža 15,65%
Ukupan prihod 5.164.361