Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
KOMO-R-A 201527.6.2016.219.5010,1350  31.12.2016.18.7.2016.15.7.2016.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 2.569.368 2.588.327
Tekuća sredstva 2.186.302 1.920.250
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.304.642 857.125
Kratkoročna razgraničenja 19.658 19.658
Bilansna aktiva 4.755.670 4.508.577
Pasiva
Kapital 3.603.850 3.474.459
Osnovni kapital 1.626.421 1.626.421
Rezerve 516.829 516.829
Revalorizacione rezerve 892.228 892.228
Neraspoređeni dobitak 1.664.596 1.535.205
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.151.820 1.034.118
Kratkoročna razgraničenja 23.000 23.000
Bilansna pasiva 4.755.670 4.508.577
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 4.884.089 5.011.078
EBITDA 403.164 784.483
Amortizacija 273.766 236.741
EBIT 129.398 547.742
Rashodi kamata 7 1.713
Dobitak prije poreza 129.391 546.029
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 129.391 546.029
Prosječan broj zaposlenih 300,00 308,00
Prihod po zaposlenom 16.280,30 16.269,73
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.618.231 5.146.580
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.938.602 4.776.510
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 679.629 370.070
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.170 4.095
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 233.135 232.456
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -231.965 -228.361
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.619.401 5.150.675
Ukupni odlivi gotovine 5.171.737 5.008.966
Neto priliv (odliv) gotovine 447.664 141.709
Gotovina na početku obračunskog perioda 857.125 716.404
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 147 988
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.304.642 857.125

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMO-R-A]

P/S 0,4329
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0796
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 16,3408
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,2158
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5867
Tržišna kapitalizacija 2.114.347
Prinos na aktivu (ROA) 2,79%
Prinos na kapital (ROE) 3,66%
Neto marža 2,65%
EBITDA marža 8,25%
Ukupan prihod 5.238.620