Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
KOMO-R-A 201527.6.2016.219.5010,1350  31.12.2016.18.7.2016.15.7.2016.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 2.291.715 2.411.970
Tekuća sredstva 1.559.549 1.785.497
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 716.404 619.725
Aktivna vremenska razgraničenja 19.658 16.239
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.851.264 4.197.467
Pasiva
Kapital 2.928.429 3.350.033
Osnovni kapital 1.626.421 1.626.421
Rezerve 516.828 516.828
Revalorizacione rezerve 892.228 892.228
Neraspoređeni dobitak 989.176 989.176
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 922.835 847.434
Pasivna vremenska razgraničenja 23.000 69.964
Poslovna pasiva 3.851.264 4.197.467
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 3.329.399 2.722.943
EBITDA -189.773 -414.464
Amortizacija 254.702 259.290
EBIT -444.475 -673.754
Rashodi kamata 15.674 866
Dobitak prije poreza -460.149 -674.620
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -460.149 -674.620
Prosječan broj zaposlenih 305,00 318,00
Prihod po zaposlenom 10.916,06 8.562,71
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.848.745 3.103.616
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.879.766 3.540.621
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -31.021 -437.005
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 250.000 17.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 122.300 35.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 127.700 -18.000
Ukupni prilivi gotovine 4.098.745 3.120.616
Ukupni odlivi gotovine 4.002.066 3.575.621
Neto priliv (odliv) gotovine 96.679 -455.005
Gotovina na početku obračunskog perioda 619.725 1.074.730
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 716.404 619.725

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMO-R-A]

P/S 0,0713
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2829
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,5160
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,8005
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0811
Tržišna kapitalizacija 237.457
Prinos na aktivu (ROA) -11,43%
Prinos na kapital (ROE) -14,66%
Neto marža -13,82%
EBITDA marža -5,70%
Ukupan prihod 3.505.538