Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 641.550 701.669
Tekuća sredstva 770.504 598.282
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 35 2.415
Kratkoročna razgraničenja 445.623
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 1.412.054 1.299.951
Pasiva
Kapital 897.120 1.191.602
Osnovni kapital 1.333.970 1.333.970
Rezerve 122.147 122.147
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.715
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 326.091
Kratkoročne obaveze 188.843 108.349
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.412.054 1.299.951
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 123.347 275.511
EBITDA -208.814 45.928
Amortizacija 60.118 42.353
EBIT -268.932 3.575
Rashodi kamata 25.550 558
Dobitak prije poreza -294.482 3.017
Porezi iz dobitka 0 302
Neto dobitak -294.482 2.715
Prosječan broj zaposlenih 8,00 8,00
Prihod po zaposlenom 15.418,38 34.438,88
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 183.002 367.830
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 185.382 368.931
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.380 -1.101
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 183.002 367.830
Ukupni odlivi gotovine 185.382 368.931
Neto priliv (odliv) gotovine -2.380 -1.101
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.415 3.516
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 35 2.415