Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
LIVN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 213.143 292.627
Tekuća sredstva 160.191 104.272
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.899 12.895
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 373.334 396.899
Pasiva
Kapital 43.160 38.740
Osnovni kapital 1.181.915 1.181.915
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 4.709
Rezervisanja 5.485 7.567
Dugoročne obaveze 65.220
Kratkoročne obaveze 324.689 285.372
Pasivna vremenska razgraničenja 1.682 1.682
Poslovna pasiva 373.334 396.899
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 350.167 332.712
EBITDA 79.993 -5.182
Amortizacija 72.210 87.380
EBIT 7.783 -92.562
Rashodi kamata 3.074 4.648
Dobitak prije poreza 4.709 -97.210
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 4.709 -97.210
Prosječan broj zaposlenih 11,00 10,00
Prihod po zaposlenom 31.833,36 33.271,20
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 322.097 370.995
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 259.964 306.138
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 62.133 64.857
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.000 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 69.129 52.587
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -69.129 -52.587
Ukupni prilivi gotovine 322.097 370.995
Ukupni odlivi gotovine 330.093 358.725
Neto priliv (odliv) gotovine -7.996 12.270
Gotovina na početku obračunskog perioda 12.895 625
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.899 12.895

Skraćeni finansijski pokazatelji [LIVN-R-A]

P/S 0,3713
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0040
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 27,6090
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0365
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 3,0123
Tržišna kapitalizacija 130.011
Prinos na aktivu (ROA) 1,22%
Prinos na kapital (ROE) 11,50%
Neto marža 1,34%
EBITDA marža 22,84%
Ukupan prihod 355.789