Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 1.037.995 1.074.822
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 43.902 78.631
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 1.037.995 1.074.822
Pasiva
Kapital 339.061 376.420
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 376.420 465.361
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 698.934 698.402
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.037.995 1.074.822
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -37.359 -88.941
Amortizacija 0 0
EBIT -37.359 -88.941
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -37.359 -88.941
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -37.359 -88.941
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.063 299.163
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 41.792 384.244
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -34.729 -85.081
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 7.063 299.163
Ukupni odlivi gotovine 41.792 384.244
Neto priliv (odliv) gotovine -34.729 -85.081
Gotovina na početku obračunskog perioda 78.631 163.712
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 43.902 78.631

Skraćeni finansijski pokazatelji [LSNA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0472
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4282
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -3,54%
Prinos na kapital (ROE) -10,44%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 3.448