Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
MATE-R-A 201627.4.2017.521.4150,0674   18.5.2017.17.5.2017.
MATE-R-A 201420.5.2015.1.122.0800,1450  11.6.2015.10.6.2015.9.6.2015.
MATE-R-A 201025.4.2013.703.8690,0909   15.5.2013.13.5.2013.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 5.935.421 6.364.753
Tekuća sredstva 3.297.840 2.988.396
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 57.158 147.812
Kratkoročna razgraničenja 10.567 9.087
Bilansna aktiva 9.246.105 9.395.899
Pasiva
Kapital 8.752.665 8.516.722
Osnovni kapital 7.740.963 7.740.963
Rezerve 320.709 320.709
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 690.993 459.700
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 6.771 122.610
Kratkoročne obaveze 386.171 669.666
Kratkoročna razgraničenja 513
Bilansna pasiva 9.246.105 9.395.899
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 1.240.443 1.189.811
EBITDA 503.207 237.252
Amortizacija 221.500 223.817
EBIT 281.707 13.435
Rashodi kamata 2.262 17.609
Dobitak prije poreza 279.445 -4.174
Porezi iz dobitka 43.502 476
Neto dobitak 235.943 -4.650
Prosječan broj zaposlenih 5,00 5,00
Prihod po zaposlenom 248.088,60 237.962,20
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.057.888 1.161.928
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.639.160 609.193
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -581.272 552.735
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 160.790
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 160.790
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.164.302
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 673.684 751.183
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 490.618 -751.183
Ukupni prilivi gotovine 2.222.190 1.322.718
Ukupni odlivi gotovine 2.312.844 1.360.376
Neto priliv (odliv) gotovine -90.654 -37.658
Gotovina na početku obračunskog perioda 147.812 185.470
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 57.158 147.812

Skraćeni finansijski pokazatelji [MATE-R-A]

P/S 4,3683
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0305
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 22,9660
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1307
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6191
Tržišna kapitalizacija 5.418.674
Prinos na aktivu (ROA) 2,53%
Prinos na kapital (ROE) 2,73%
Neto marža 19,02%
EBITDA marža 40,57%
Ukupan prihod 1.561.800