Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MJDR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 5.062.587 5.206.361
Tekuća sredstva 179.398 223.059
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 100
Aktivna vremenska razgraničenja 58.189 10
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.241.985 5.429.420
Pasiva
Kapital 1.167.322 2.901.244
Osnovni kapital 5.386.816 5.386.816
Rezerve 1.000.384 1.000.384
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.074.663 2.528.176
Pasivna vremenska razgraničenja 27
Poslovna pasiva 5.241.985 5.429.420
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 59.040 71.101
Amortizacija 147.838 149.798
EBIT -88.798 -78.697
Rashodi kamata 1.645.124 0
Dobitak prije poreza -1.733.922 -78.697
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.733.922 -78.697
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 218.344
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 218.444
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -100 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 218.344
Ukupni odlivi gotovine 218.444
Neto priliv (odliv) gotovine -100 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 100 100
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 100

Skraćeni finansijski pokazatelji [MJDR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3219
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,3728
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2167
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5538
Tržišna kapitalizacija 646.418
Prinos na aktivu (ROA) -32,50%
Prinos na kapital (ROE) -85,24%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 100.745