Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 737.100 754.472
Tekuća sredstva 11.274 52.156
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 166 3.255
Kratkoročna razgraničenja 11.700
Bilansna aktiva 748.374 806.628
Pasiva
Kapital 747.782 761.464
Osnovni kapital 1.550.594 1.550.594
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 592 45.164
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 748.374 806.628
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 3.690 7.715
Amortizacija 17.372 49.807
EBIT -13.682 -42.092
Rashodi kamata 0 114
Dobitak prije poreza -13.682 -42.206
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -13.682 -42.206
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 51.966 5.370
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.307 11.378
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 36.659 -6.008
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 6.127
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 39.748
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -39.748 6.127
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 51.966 11.497
Ukupni odlivi gotovine 55.055 11.378
Neto priliv (odliv) gotovine -3.089 119
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.255 3.136
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 166 3.255

Skraćeni finansijski pokazatelji [MONT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0088
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -11,3331
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4823
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2074
Tržišna kapitalizacija 155.059
Prinos na aktivu (ROA) -1,76%
Prinos na kapital (ROE) -1,81%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 12.000