Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 15.240.352 15.418.178
Tekuća sredstva 1.403.224 1.403.224
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 16.643.576 16.821.402
Pasiva
Kapital 6.171.081 6.606.103
Osnovni kapital 16.399.850 16.399.850
Rezerve 142.677 142.677
Revalorizacione rezerve 3.218.992 3.218.992
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.460.391 1.460.391
Kratkoročne obaveze 9.012.104 8.754.908
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 16.643.576 16.821.402
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -251.405 -197.819
Amortizacija 177.827 177.849
EBIT -429.232 -375.668
Rashodi kamata 5.790 9.630
Dobitak prije poreza -435.022 -385.298
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -435.022 -385.298
Prosječan broj zaposlenih 7,00 6,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [MTLB-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0265
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,4286
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3763
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3827
Tržišna kapitalizacija 2.361.578
Prinos na aktivu (ROA) -2,60%
Prinos na kapital (ROE) -6,81%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod