Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
NSDM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2010 2009
Aktiva
Stalna sredstva 81 518
Tekuća sredstva 845 13.393
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 202 202
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 353.197 347.428
Poslovna aktiva 354.123 361.339
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 806.055 806.055
Rezerve 700 700
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 14.181
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 107.913
Kratkoročne obaveze 354.123 253.426
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 354.123 361.339
Skraćeni bilans uspjeha 2010 2009
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -5.622 -199.329
Amortizacija 147 1.011
EBIT -5.769 -200.340
Rashodi kamata 0 183
Dobitak prije poreza -5.769 -200.523
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -5.769 -200.523
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2010 2009
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [NSDM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0069
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -28,9640
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 167.094
Prinos na aktivu (ROA) -1,61%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.248