Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 688.453 691.198
Tekuća sredstva 14.831 14.295
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 107 1.007
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 703.284 705.493
Pasiva
Kapital 701.247 699.609
Osnovni kapital 253.191 253.191
Rezerve 4.840 4.840
Revalorizacione rezerve 378.349 381.095
Neraspoređeni dobitak 64.867 60.483
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.037 5.884
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 703.284 705.493
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 5.368 13.146
Amortizacija 2.745 2.746
EBIT 2.623 10.400
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 2.623 10.400
Porezi iz dobitka -1.761 148
Neto dobitak 4.384 10.252
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.000 13.300
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.900 13.549
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -900 -249
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 14.000 13.300
Ukupni odlivi gotovine 14.900 13.549
Neto priliv (odliv) gotovine -900 -249
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.007 1.256
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 107 1.007

Skraćeni finansijski pokazatelji [PLSM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0173
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 45,0477
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,7696
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2816
Tržišna kapitalizacija 197.489
Prinos na aktivu (ROA) 0,62%
Prinos na kapital (ROE) 0,63%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 15.448