Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 685.706 688.453
Tekuća sredstva 17.283 14.831
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.165 107
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 702.989 703.284
Pasiva
Kapital 702.310 701.247
Osnovni kapital 253.191 253.191
Rezerve 4.840 4.840
Revalorizacione rezerve 375.603 378.349
Neraspoređeni dobitak 68.676 64.867
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 679 2.037
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 702.989 703.284
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 4.422 5.368
Amortizacija 2.747 2.745
EBIT 1.675 2.623
Rashodi kamata 15 0
Dobitak prije poreza 1.660 2.623
Porezi iz dobitka -2.149 -1.761
Neto dobitak 3.809 4.384
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13.500 14.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.442 14.900
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.058 -900
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 13.500 14.000
Ukupni odlivi gotovine 11.442 14.900
Neto priliv (odliv) gotovine 2.058 -900
Gotovina na početku obračunskog perioda 107 1.007
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.165 107

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [PLSM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0150
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 51,8480
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,7738
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2812
Tržišna kapitalizacija 197.489
Prinos na aktivu (ROA) 0,54%
Prinos na kapital (ROE) 0,54%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 14.028
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.