Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 1.667.856 1.667.856
Tekuća sredstva 101.090 101.090
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 215 215
Kratkoročna razgraničenja 52.050 52.050
Bilansna aktiva 1.768.946 1.768.946
Pasiva
Kapital 703.423 704.951
Osnovni kapital 2.768.062 2.768.062
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.065.523 1.063.995
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.768.946 1.768.946
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -1.528 -1.913
Amortizacija 0 0
EBIT -1.528 -1.913
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -1.528 -1.913
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.528 -1.913
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 215 215
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 215 215

Skraćeni finansijski pokazatelji [PRED-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0007
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -220,5115
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3132
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4790
Tržišna kapitalizacija 336.942
Prinos na aktivu (ROA) -0,09%
Prinos na kapital (ROE) -0,22%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod