Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PRGS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 3.251.111 2.923.171
Tekuća sredstva 513.823 665.313
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 116.203 234.941
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.764.934 3.588.484
Pasiva
Kapital 3.312.469 3.097.897
Osnovni kapital 1.510.297 1.510.297
Rezerve 1.159.912 900.386
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 642.260 687.214
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 11.558
Kratkoročne obaveze 452.465 479.029
Pasivna vremenska razgraničenja 189.267 177.629
Poslovna pasiva 3.764.934 3.588.484
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 3.265.846 2.927.161
EBITDA 444.729 509.549
Amortizacija 198.781 212.137
EBIT 245.948 297.412
Rashodi kamata 2.428 2.005
Dobitak prije poreza 243.520 295.407
Porezi iz dobitka 28.948 35.881
Neto dobitak 214.572 259.526
Prosječan broj zaposlenih 79,00 75,00
Prihod po zaposlenom 41.339,82 39.028,81
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.298.793 3.204.804
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.521.539 2.818.983
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -222.746 385.821
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 95.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 223.193 404.551
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -128.193 -404.551
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 259.526 32.657
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 27.325 31.334
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 232.201 1.323
Ukupni prilivi gotovine 4.653.319 3.237.461
Ukupni odlivi gotovine 4.772.057 3.254.868
Neto priliv (odliv) gotovine -118.738 -17.407
Gotovina na početku obračunskog perioda 234.941 252.348
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 116.203 234.941

Skraćeni finansijski pokazatelji [PRGS-R-A]

P/S 0,0832
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1421
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,2670
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,1933
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0821
Tržišna kapitalizacija 271.853
Prinos na aktivu (ROA) 5,84%
Prinos na kapital (ROE) 6,69%
Neto marža 6,57%
EBITDA marža 13,62%
Ukupan prihod 3.582.046