Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PROM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 6.576.866 6.744.211
Tekuća sredstva 1.554.829 1.495.053
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16 757
Aktivna vremenska razgraničenja 57.759 57.759
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.131.695 8.239.264
Pasiva
Kapital 5.405.028 5.566.254
Osnovni kapital 9.144.193 9.144.193
Rezerve
Revalorizacione rezerve 2.388.500 2.388.500
Neraspoređeni dobitak 5.950 5.948
Rezervisanja 570.027 570.027
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.156.640 2.102.983
Pasivna vremenska razgraničenja 162.406 162.406
Poslovna pasiva 8.131.695 8.239.264
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 148.984 0
EBITDA 6.116 -35.629
Amortizacija 167.345 171.682
EBIT -161.229 -207.311
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -161.229 -207.311
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -161.229 -207.311
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 148.984,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 153.110 178.261
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 153.851 180.950
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -741 -2.689
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 153.110 178.261
Ukupni odlivi gotovine 153.851 180.950
Neto priliv (odliv) gotovine -741 -2.689
Gotovina na početku obračunskog perioda 757 3.446
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16 757

Skraćeni finansijski pokazatelji [PROM-R-A]

P/S 11,6616
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0176
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -10,7760
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5911
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3214
Tržišna kapitalizacija 1.737.397
Prinos na aktivu (ROA) -1,97%
Prinos na kapital (ROE) -2,94%
Neto marža -108,22%
EBITDA marža 4,11%
Ukupan prihod 153.110