Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 5.095.816 5.238.992
Tekuća sredstva 3.205.224 2.972.418
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 309.197 158.133
Kratkoročna razgraničenja 35.407 4.939
Bilansna aktiva 8.301.040 8.211.410
Pasiva
Kapital 7.369.236 7.331.042
Osnovni kapital 3.363.930 3.363.930
Rezerve 1.128.005 1.126.759
Revalorizacione rezerve 2.543.254 2.543.254
Neraspoređeni dobitak 334.047 297.099
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 24.668 35.705
Kratkoročne obaveze 907.136 844.663
Kratkoročna razgraničenja 33.402
Bilansna pasiva 8.301.040 8.211.410
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 4.417.829 2.750.744
EBITDA 204.493 211.640
Amortizacija 160.541 169.472
EBIT 43.952 42.168
Rashodi kamata 5.758 17.266
Dobitak prije poreza 38.194 24.902
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 38.194 24.902
Prosječan broj zaposlenih 57,00 62,00
Prihod po zaposlenom 77.505,77 44.366,84
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.097.861 3.710.920
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.713.264 3.527.715
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 384.597 183.205
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 12.166 105.944
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 24.947 15.546
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -12.781 90.398
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 220.787 291.272
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -220.787 -291.272
Ukupni prilivi gotovine 5.110.027 3.816.864
Ukupni odlivi gotovine 4.958.998 3.834.533
Neto priliv (odliv) gotovine 151.029 -17.669
Gotovina na početku obračunskog perioda 158.133 175.789
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 35 20
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 7
Gotovina na kraju obračunskog perioda 309.197 158.133

Skraćeni finansijski pokazatelji [PTSA-R-A]

P/S 0,7386
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0114
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 85,4326
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,1907
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4428
Tržišna kapitalizacija 3.263.012
Prinos na aktivu (ROA) 0,46%
Prinos na kapital (ROE) 0,52%
Neto marža 0,86%
EBITDA marža 4,63%
Ukupan prihod 4.415.085