Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 576.232.997 589.831.551
Tekuća sredstva 23.008.120 4.531.248
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.943.477 455.385
Kratkoročna razgraničenja 17.151 20.070
Bilansna aktiva 599.241.117 594.362.799
Pasiva
Kapital -18.726.258 23.864.240
Osnovni kapital 604.068.376 604.068.376
Rezerve
Revalorizacione rezerve 198.744.011 199.181.010
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 19.413.652 19.720.987
Dugoročne obaveze 413.635.259 392.134.965
Kratkoročne obaveze 178.060.752 155.817.668
Kratkoročna razgraničenja 541.077 464.038
Bilansna pasiva 599.241.117 594.362.799
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 66.148.498 306.060
EBITDA 2.152.638 -76.954.476
Amortizacija 19.167.331 18.930.159
EBIT -17.014.693 -95.884.635
Rashodi kamata 21.543.033 26.790.638
Dobitak prije poreza -38.557.726 -122.675.273
Porezi iz dobitka 4.032.773 -6.826.136
Neto dobitak -42.590.499 -115.849.137
Prosječan broj zaposlenih 356,00 471,00
Prihod po zaposlenom 185.810,39 649,81
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 76.823.890 3.349.329
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 74.300.995 25.116.505
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.522.895 -21.767.176
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.986 5.890
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 6.580.680 11.506.629
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -6.577.694 -11.500.739
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 25.956.059 33.333.938
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 13.393.108
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 12.562.951 33.333.938
Ukupni prilivi gotovine 102.782.935 36.689.157
Ukupni odlivi gotovine 94.274.783 36.623.134
Neto priliv (odliv) gotovine 8.508.152 66.023
Gotovina na početku obračunskog perioda 455.385 409.029
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1.449 1.643
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 21.509 21.310
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.943.477 455.385

Skraćeni finansijski pokazatelji [RNAF-R-A]

P/S 0,0596
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1620
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0926
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,0712
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,2106
Tržišna kapitalizacija 3.943.711
Prinos na aktivu (ROA) -7,14%
Prinos na kapital (ROE) -1.657,87%
Neto marža -64,39%
EBITDA marža 3,25%
Ukupan prihod 69.379.755