Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 18.259.155 18.307.593
Tekuća sredstva 5.014.189 4.523.948
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 11.461 137.878
Kratkoročna razgraničenja 339.263 354.942
Bilansna aktiva 23.273.344 22.831.541
Pasiva
Kapital 12.803.625 12.123.487
Osnovni kapital 33.560.000 33.560.000
Rezerve 1.056.155 1.022.019
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 609.781 682.724
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.567.744 4.397.151
Kratkoročne obaveze 5.901.975 6.310.903
Kratkoročna razgraničenja 550.822 1.635.513
Bilansna pasiva 23.273.344 22.831.541
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 8.454.424 6.824.910
EBITDA 1.369.452 1.575.735
Amortizacija 609.980 663.994
EBIT 759.472 911.741
Rashodi kamata 81.938 153.159
Dobitak prije poreza 677.534 758.582
Porezi iz dobitka 67.753 75.858
Neto dobitak 609.781 682.724
Prosječan broj zaposlenih 88,00 95,00
Prihod po zaposlenom 96.073,00 71.841,16
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.596.334 7.746.526
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.492.142 7.278.202
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 104.192 468.324
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.400.000 600.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.630.609 1.075.612
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -230.609 -475.612
Ukupni prilivi gotovine 8.996.334 8.346.526
Ukupni odlivi gotovine 9.122.751 8.353.814
Neto priliv (odliv) gotovine -126.417 -7.288
Gotovina na početku obračunskog perioda 137.878 145.166
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 11.461 137.878

Skraćeni finansijski pokazatelji [SEMB-R-A]

P/S 0,3850
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0182
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,3385
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3815
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2542
Tržišna kapitalizacija 3.255.320
Prinos na aktivu (ROA) 2,65%
Prinos na kapital (ROE) 4,89%
Neto marža 7,21%
EBITDA marža 16,20%
Ukupan prihod 10.063.362