Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SEMB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 18.307.593 18.132.199
Tekuća sredstva 4.523.948 3.720.209
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 137.878 145.166
Aktivna vremenska razgraničenja 354.942 385.629
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 22.831.541 21.852.408
Pasiva
Kapital 12.123.487 11.320.424
Osnovni kapital 33.560.000 33.560.000
Rezerve 1.022.019 967.869
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 682.724 1.083.051
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.397.151 4.636.319
Kratkoročne obaveze 6.310.903 5.895.665
Pasivna vremenska razgraničenja 1.635.513 1.019.444
Poslovna pasiva 22.831.541 21.852.408
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 5.164.551 5.349.337
EBITDA 1.575.735 1.930.755
Amortizacija 663.994 563.683
EBIT 911.741 1.367.072
Rashodi kamata 153.159 163.682
Dobitak prije poreza 758.582 1.203.390
Porezi iz dobitka 75.858 120.339
Neto dobitak 682.724 1.083.051
Prosječan broj zaposlenih 95,00 100,00
Prihod po zaposlenom 54.363,69 53.493,37
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.746.526 8.400.702
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.278.202 7.686.079
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 468.324 714.623
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 889.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.473.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -584.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 600.000 50.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.075.612 50.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -475.612 0
Ukupni prilivi gotovine 8.346.526 9.339.702
Ukupni odlivi gotovine 8.353.814 9.209.079
Neto priliv (odliv) gotovine -7.288 130.623
Gotovina na početku obračunskog perioda 145.166 14.543
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 137.878 145.166

Skraćeni finansijski pokazatelji [SEMB-R-A]

P/S 0,5848
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0203
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,4240
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3612
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2491
Tržišna kapitalizacija 3.020.400
Prinos na aktivu (ROA) 3,06%
Prinos na kapital (ROE) 5,82%
Neto marža 13,22%
EBITDA marža 30,51%
Ukupan prihod 8.422.866