Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 9.196.736 9.196.736
Tekuća sredstva 716.854 716.854
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.654 5.654
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 9.913.590 9.913.590
Pasiva
Kapital 6.764.147 6.897.830
Osnovni kapital 9.812.231 9.812.231
Rezerve
Revalorizacione rezerve 7.183.650 7.183.650
Neraspoređeni dobitak 85.385 85.385
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 133.698 133.698
Kratkoročne obaveze 3.015.745 2.882.062
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 9.913.590 9.913.590
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 31.183 51.112
EBITDA -133.683 -2.104.816
Amortizacija 0 0
EBIT -133.683 -2.104.816
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -133.683 -2.104.816
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -133.683 -2.104.816
Prosječan broj zaposlenih 24,00 29,50
Prihod po zaposlenom 1.299,29 1.732,61
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 134.639 1.070.404
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 134.639 307.812
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 762.592
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 759.702
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -759.702
Ukupni prilivi gotovine 134.639 1.070.404
Ukupni odlivi gotovine 134.639 1.067.514
Neto priliv (odliv) gotovine 0 2.890
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.654 2.764
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.654 5.654