Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.327.296 1.327.296
Tekuća sredstva 1.031.660 844.880
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 2.358.956 2.172.176
Pasiva
Kapital 1.722.684 1.582.083
Osnovni kapital 1.877.391 1.877.391
Rezerve 154.012 154.012
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 140.601
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 31.425 31.425
Kratkoročne obaveze 604.847 558.668
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.358.956 2.172.176
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 156.222 0
EBITDA 156.222 -40.511
Amortizacija 0 0
EBIT 156.222 -40.511
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 156.222 -40.511
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 156.222 -40.511
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [SKCN-R-A]

P/S 20,9181
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0526
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 20,9181
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5799
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,8970
Tržišna kapitalizacija 3.267.875
Prinos na aktivu (ROA) 6,90%
Prinos na kapital (ROE) 9,45%
Neto marža 100,00%
EBITDA marža 100,00%
Ukupan prihod 156.222