Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 1.753.517 1.793.724
Tekuća sredstva 80.962 112.877
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16 9
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 1.834.479 1.906.601
Pasiva
Kapital 929.754 1.008.813
Osnovni kapital 1.974.075 1.974.075
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 904.725 897.788
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.834.479 1.906.601
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 3.653
EBITDA -38.852 -26.907
Amortizacija 40.207 40.207
EBIT -79.059 -67.114
Rashodi kamata 0 9.002
Dobitak prije poreza -79.059 -76.116
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -79.059 -76.116
Prosječan broj zaposlenih 6,00
Prihod po zaposlenom 608,83
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.635 73.119
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.628 74.230
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 7 -1.111
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 1.000
Ukupni prilivi gotovine 2.635 74.119
Ukupni odlivi gotovine 2.628 74.230
Neto priliv (odliv) gotovine 7 -111
Gotovina na početku obračunskog perioda 9 120
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16 9

Skraćeni finansijski pokazatelji [SLGA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0400
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,9939
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4710
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4246
Tržišna kapitalizacija 394.815
Prinos na aktivu (ROA) -4,23%
Prinos na kapital (ROE) -8,16%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 513