Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 2.117.335 2.117.334
Tekuća sredstva 170.116 170.101
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16 2
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 2.287.451 2.287.435
Pasiva
Kapital 2.029.773 2.033.405
Osnovni kapital 3.417.250 3.417.250
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.637
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 257.678 254.030
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.287.451 2.287.435
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -3.632 2.930
Amortizacija 0 0
EBIT -3.632 2.930
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -3.632 2.930
Porezi iz dobitka 0 293
Neto dobitak -3.632 2.637
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 33 106
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.019 3.606
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -8.986 -3.500
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 9.000 3.500
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 9.000 3.500
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 9.033 3.606
Ukupni odlivi gotovine 9.019 3.606
Neto priliv (odliv) gotovine 14 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 2 2
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16 2

Skraćeni finansijski pokazatelji [STGR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0011
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -94,0873
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5940
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1684
Tržišna kapitalizacija 341.725
Prinos na aktivu (ROA) -0,16%
Prinos na kapital (ROE) -0,18%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 33