Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 1.257.272 1.293.704
Tekuća sredstva 52.647 52.647
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 155 155
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 1.309.919 1.346.351
Pasiva
Kapital 1.029.963 1.066.512
Osnovni kapital 1.855.675 1.855.675
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 9.140 9.140
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 279.956 279.839
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.309.919 1.346.351
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -117 -1.914
Amortizacija 36.433 36.433
EBIT -36.550 -38.347
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -36.550 -38.347
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -36.550 -38.347
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 155 155
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 155 155

Skraćeni finansijski pokazatelji [TENA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0197
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -20,3083
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5550
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7207
Tržišna kapitalizacija 742.270
Prinos na aktivu (ROA) -2,75%
Prinos na kapital (ROE) -3,49%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod