Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TENA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 1.293.704 1.330.137
Tekuća sredstva 52.647 50.480
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 155 155
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.346.351 1.380.617
Pasiva
Kapital 1.066.512 1.102.459
Osnovni kapital 1.855.675 1.855.675
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 9.140 9.140
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 279.839 278.158
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.346.351 1.380.617
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 486 584
Amortizacija 36.433 36.433
EBIT -35.947 -35.849
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -35.947 -35.849
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -35.947 -35.849
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.400 2.400
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.400 2.400
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.400 2.400
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.400 -2.400
Ukupni prilivi gotovine 2.400 2.400
Ukupni odlivi gotovine 2.400 2.400
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 155 155
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 155 155

Skraćeni finansijski pokazatelji [TENA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0194
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -20,6490
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5747
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6960
Tržišna kapitalizacija 742.270
Prinos na aktivu (ROA) -2,64%
Prinos na kapital (ROE) -3,31%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 2.400