Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TGKA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 3.308.872 3.595.912
Tekuća sredstva 2.618.863 1.475.425
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 645.941 199.893
Aktivna vremenska razgraničenja 8.123 10.147
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.927.735 5.071.337
Pasiva
Kapital 4.270.478 3.537.313
Osnovni kapital 1.177.999 1.177.999
Rezerve 1.521.849 1.849.560
Revalorizacione rezerve 837.465 837.465
Neraspoređeni dobitak 733.165 302.492
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 600.000
Kratkoročne obaveze 1.657.257 934.024
Pasivna vremenska razgraničenja 13.691
Poslovna pasiva 5.927.735 5.071.337
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 4.614.577 2.883.983
EBITDA 1.220.705 617.360
Amortizacija 390.544 283.313
EBIT 830.161 334.047
Rashodi kamata 15 927
Dobitak prije poreza 830.146 333.120
Porezi iz dobitka 96.981 30.628
Neto dobitak 733.165 302.492
Prosječan broj zaposlenih 14,00 14,00
Prihod po zaposlenom 329.612,64 205.998,79
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.591.368 2.987.557
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.406.495 2.535.470
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.184.873 452.087
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 7.295
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 137.120 324.317
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -129.825 -324.317
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 609.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -609.000 0
Ukupni prilivi gotovine 4.598.663 2.987.557
Ukupni odlivi gotovine 4.152.615 2.859.787
Neto priliv (odliv) gotovine 446.048 127.770
Gotovina na početku obračunskog perioda 199.893 72.123
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 645.941 199.893

Skraćeni finansijski pokazatelji [TGKA-R-A]

P/S 0,5616
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,6224
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 3,5348
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,6252
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6069
Tržišna kapitalizacija 2.591.598
Prinos na aktivu (ROA) 13,33%
Prinos na kapital (ROE) 18,78%
Neto marža 15,89%
EBITDA marža 26,45%
Ukupan prihod 4.636.902