Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 1.657.057 13.978.380
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 438.931 1.818
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 14.274.055 6.001.455
Bilansna aktiva 15.931.112 19.979.835
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 15.931.112 19.979.835
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 15.931.112 19.979.835
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 29.668 16.800
EBITDA -357.590 -54.352
Amortizacija 0 0
EBIT -357.590 -54.352
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -357.590 -54.352
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -357.590 -54.352
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.874.974 101.042
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 462.691 107.135
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 4.412.283 -6.093
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.975.170
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.975.170 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.874.974 101.042
Ukupni odlivi gotovine 4.437.861 107.135
Neto priliv (odliv) gotovine 437.113 -6.093
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.818 7.911
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 438.931 1.818

Skraćeni finansijski pokazatelji [TOPA-R-A]

P/S 100,4697
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0489
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -8,3356
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 2.980.735
Prinos na aktivu (ROA) -1,99%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -1.205,31%
EBITDA marža -1.205,31%
Ukupan prihod 127.106