Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 1.193.625 1.014.269
Tekuća sredstva 371.138 838.404
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.223 7.637
Kratkoročna razgraničenja 994 994
Bilansna aktiva 1.564.763 1.852.673
Pasiva
Kapital 332.270 254.466
Osnovni kapital 1.237.903 1.237.903
Rezerve 1.060.118 1.060.118
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 77.804 44.415
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.232.493 1.598.207
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.564.763 1.852.673
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 88.256 50.974
EBITDA 141.632 104.917
Amortizacija 55.183 55.567
EBIT 86.449 49.350
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 86.449 49.350
Porezi iz dobitka 8.645 4.935
Neto dobitak 77.804 44.415
Prosječan broj zaposlenih 3,00 2,00
Prihod po zaposlenom 29.418,67 25.487,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 886.362 62.970
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 887.776 57.443
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.414 5.527
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 886.362 62.970
Ukupni odlivi gotovine 887.776 57.443
Neto priliv (odliv) gotovine -1.414 5.527
Gotovina na početku obračunskog perioda 7.637 2.110
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.223 7.637

Skraćeni finansijski pokazatelji [TSPR-R-A]

P/S 5,6105
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0629
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,3642
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2684
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,4902
Tržišna kapitalizacija 495.161
Prinos na aktivu (ROA) 4,55%
Prinos na kapital (ROE) 26,52%
Neto marža 88,16%
EBITDA marža 160,48%
Ukupan prihod 189.798