Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UNCM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 2.103.253 1.314.026
Tekuća sredstva 580.276 131.005
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 534.697 2.712
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.683.529 1.445.031
Pasiva
Kapital 2.542.762 1.404.796
Osnovni kapital 1.587.575 1.587.575
Rezerve 91.740 86.238
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.242.502 110.038
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 140.767 40.235
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.683.529 1.445.031
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 1.307.026 14.186
Amortizacija 26.799 31.033
EBIT 1.280.227 -16.847
Rashodi kamata 12.207 44
Dobitak prije poreza 1.268.020 -16.891
Porezi iz dobitka 130.054 0
Neto dobitak 1.137.966 -16.891
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 44.109 32.031
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 697.384 29.352
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -653.275 2.679
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 708.015
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 384.987
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 323.028 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 862.232
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 862.232 0
Ukupni prilivi gotovine 1.614.356 32.031
Ukupni odlivi gotovine 1.082.371 29.352
Neto priliv (odliv) gotovine 531.985 2.679
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.712 33
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 534.697 2.712

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNCM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,7168
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,3013
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6017
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1349
Tržišna kapitalizacija 342.916
Prinos na aktivu (ROA) 55,13%
Prinos na kapital (ROE) 57,65%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.615.753