Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 142.749.167 143.949.858
Tekuća sredstva 19.853.589 19.802.015
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.558 6.450
Kratkoročna razgraničenja 37.394 33.471
Bilansna aktiva 162.602.756 163.751.873
Pasiva
Kapital -165.989.416 -164.522.695
Osnovni kapital 26.526.872 26.526.872
Rezerve 2.917.522 2.917.522
Revalorizacione rezerve 764.788 764.788
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.528.318 1.528.319
Dugoročne obaveze 317.358.379 317.358.379
Kratkoročne obaveze 9.705.475 9.387.870
Kratkoročna razgraničenja 8.921 3.711
Bilansna pasiva 162.602.756 163.751.873
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 225.216
EBITDA -259.587 -989.294
Amortizacija 1.200.691 1.211.954
EBIT -1.460.278 -2.201.248
Rashodi kamata 6.443 1.975
Dobitak prije poreza -1.466.721 -2.203.223
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.466.721 -2.203.223
Prosječan broj zaposlenih 12,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 225.216,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 289.087 628.109
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 290.979 668.396
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.892 -40.287
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 289.087 628.109
Ukupni odlivi gotovine 290.979 668.396
Neto priliv (odliv) gotovine -1.892 -40.287
Gotovina na početku obračunskog perioda 6.450 46.737
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.558 6.450

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNFC-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0553
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -10,6706
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -6,2574
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,0943
Tržišna kapitalizacija 15.650.854
Prinos na aktivu (ROA) -0,90%
Prinos na kapital (ROE) 0,89%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 462.274