Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VAZB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 292.697 341.283
Tekuća sredstva 53.244 43.176
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 795 3.035
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 388.671 356.829
Poslovna aktiva 734.612 741.288
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 3.034.188 3.034.188
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 734.612 741.288
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 734.612 741.288
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 16.744 16.949
Amortizacija 48.586 122.314
EBIT -31.842 -105.365
Rashodi kamata 0 56
Dobitak prije poreza -31.842 -105.421
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -31.842 -105.421
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 44.344 61.627
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 46.584 41.690
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.240 19.937
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 19.536
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -19.536
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 44.344 61.627
Ukupni odlivi gotovine 46.584 61.226
Neto priliv (odliv) gotovine -2.240 401
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.035 2.634
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 795 3.035

Skraćeni finansijski pokazatelji [VAZB-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0105
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -9,5289
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 303.419
Prinos na aktivu (ROA) -4,31%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 46.769